WALES MATTERS

Culture in Crisis

Monday July 15th, 6.30pm for 7pm

SPEAKER: Yvette Vaughan-Jones

In Partnership with The Honourable Society of Cymmrodorion and Wales in London
Mewn Partneriaeth ag Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Chymru yn Llundain

Welsh National Opera performances and venues to be slimmed down in 2024-2025, National Library funding slashed, bringing further reductions in staff, National Museum in Cardiff facing closure without urgent building repairs, National Theatre of Wales subsidy totally removed from April this year, other regional and local arts bodies forced to work with reduced funding – as recent headlines have made clear the arts in Wales face possibly the worst crisis in their history as the funds to maintain both the institutions, their programmes and their buildings are substantially reduced or removed.
This crisis, which for once, can perhaps be accurately described as existential, form the background to the latest debate in the Wales Matters series jointly organised by LWC and the Cymmrodorion, with support from Wales in London. The speaker at the Centre at 6.30pm for 7pm start on Monday July 15th will be one of Wales’ leading arts administrators, Yvette Vaughan-Jones, and this is your chance to learn more about the threat to Wales’ cultural offerings and to offer your views on the way ahead.

Current chair of WNO, Yvette has during a long career worked for a range of independent arts organisations, the Welsh Government, and Arts Council of Wales, where she set up Wales Arts International. She has been a regular teacher at the Royal Welsh College of Music and Drama and wrote Cardiff’s bid for City of Culture.

Make a note in your diary today. If art and culture in Wales – of which we as Welsh people have always been so proud – are to continue to thrive, the London Welsh community has to be in the know about what is happening and ready to offer its support and its ideas.

Cymraeg
Perfformiadau a lleoliadau Opera Cenedlaethol Cymru i gael eu lleihau yn 2024-2025, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol wedi gostwng, gan ddod â gostyngiadau pellach yn nifer y staff, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wynebu cau heb atgyweiriadau brys i’r adeilad, cymhorthdal National Theatre Wales wedi’i ddileu’n llwyr o fis Ebrill eleni ymlaen. cyrff celfyddydol rhanbarthol a lleol yn cael eu gorfodi i weithio gyda llai o gyllid – wrth i benawdau diweddar nodi’n glir bod y celfyddydau yng Nghymru o bosibl yn wynebu’r argyfwng gwaethaf yn eu hanes wrth i’r cyllid i gynnal y sefydliadau, eu rhaglenni a’u hadeiladau gael eu lleihau neu eu dileu’n sylweddol.

Mae’r argyfwng hwn, y gellir ei ddisgrifio’n gywir am unwaith efallai fel un dirfodol, yn gefndir i’r ddadl ddiweddaraf yn y gyfres Wales Matters a drefnwyd ar y cyd gan Canolfan Cymry Llundain a’r Cymmrodorion, gyda chefnogaeth Cymru yn Llundain. Bydd y siaradwr yn y Ganolfan am 6.30pm ar gyfer 7pm yn cychwyn nos Lun Gorffennaf 15fed yn un o brif weinyddwyr celfyddydau Cymru, Yvette Vaughan-Jones, a dyma eich cyfle i ddysgu mwy am y bygythiad i arlwy diwylliannol Cymru ac i gynnig eich barn ar y ffordd ymlaen.

Mae Yvette, cadeirydd presennol WNO, wedi gweithio yn ystod ei gyrfa hir i lawer o sefydliadau celfyddydol annibynnol, Llywodraeth Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru, lle sefydlodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae hi wedi bod yn athrawes gyson yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac ysgrifennodd gais Caerdydd ar gyfer Dinas Diwylliant.

Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur heddiw. Os yw celf a diwylliant yng Nghymru – yr ydym ni fel Cymry wedi bod mor falch ohonynt erioed – am barhau i ffynnu, mae’n rhaid i gymuned Cymry Llundain wybod beth sy’n digwydd ac yn barod i gynnig ei chefnogaeth a’i syniadau.

FREE EVENT – There is no charge to attend but please book your place below.

Book now
LONDON WELSH CENTRE

Are you interestedin Our Events?


Privacy Preference Center